23 d’octubre del 2009

EXTRACTE NOTA DE PREMSA SAGRADA FAMÍLIA – 23-10-09En el dia d'avui, la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família ha presentat davant de l'Audiència Nacional, la sol·licitud de suspensió parcial de les obres de construcció del mur pantalla que s'està executant en el carrer Mallorca, enfront mateix del Temple.


La sol·licitud s'ha realitzat a l'empar del que disposa l'article 135 de la Llei de la Jurisdicció del contenciós-administratiu, que disposa que ateses les circumstàncies d'especial urgència que concorren en el seu cas, el Tribunal adoptarà la mesura cautelar amb la rapidesa que el cas requereixi.


És la tercera vegada que sol·licitem la mesura cautelar. En les dues anteriors, per part dels representants d'ADIF i de l'Administració, s'havien oposat en base a la inexistència de perill i falta d'immediatesa de la mesura, donat que faltava molt de temps abans de que la tuneladora arribés enfront de la Sagrada Família. I, a requeriment del Tribunal, varen manifestar que el traçat podria variar-se en qualsevol moment, si bé causaria greus problemes.


Després de la prova anticipada de reconeixement judicial, per part dels 5 magistrats de l'Audiència Nacional, varem demanar al Tribunal l'urgent obertura del procediment a prova, el que va donar lloc a què per Interlocutòria de data 16 d'octubre de 2009, la Sala donés la proposició de la prova que ha de formular-se en un plaç de 15 dies, per procedir immediatament a la seva pràctica. Per això, disposem ja de dictàmens de prestigiosos professionals que evidencien el risc real de la construcció del mur pantalla primer i el túnel després, destacant errors i omissions del Projecte, així com la fal·làcia de la Memòria de l'Estudi Complementari aprovat pel Secretari d'Estat d'Infraestructures i Planificació del Ministerio de Fomento, al comparar l'esmentada obra amb la catedral de Sant Esteve de Viena, informe fet pel propi arquitecte conservador dels monuments d'Àustria.Els motius fonamentals en els què es fonamenta la sol·licitud de suspensió, consisteixen en: haver-se ja practicat 20 pilots del mur pantalla i a punt de finalitzar el 21, ja havent travessat el carrer Sardenya, i executant-se ja la pantalla enfront del mateix Temple, pel carrer Mallorca, on es construeix el Portal de la Glòria havent-se comprovat que el traçat de l'esmentada pantalla, tant en el Projecte de l'Estudi Informatiu d'abril de 2006, com en el Projecte Bàsic de la Plataforma de juny de 2009, aquesta pantalla havia de passar a dos metres -segons grafisme a 1,95 metres- de la façana de la Sagrada Família, i en la seva execució aquesta separació o distància és de només 1,12 metres de la façana, del que s'ha aixecat la corresponent acta notarial.En verd, les pilones del mur pantalla segons el projecte (a 1,95 m. dels ciments del Temple)En vermell les pilones construïdes (21) fins ara a 1,12 m dels ciments del Temple !!!


Una desviació del 42% entre el Projecte i la seva execució, evidencia la falta de rigor i responsabilitat amb la que s'està executant l'obra i el perill subsegüent pel Temple que, recordem, és en part Monument de la Humanitat i tot ell, està declarat com a Patrimoni nacional.
(EL NOSTRE COMENTARI: Per cert, les estan fent sense taquímetre i sense encamisar les pilones !!! )