L'estudi recull i analitza dades sociolingüístiques familiars i els usos lingüístics generals en el context escolar i en les activitats fora del centre d'aquests alumnes el 2022. Segons l'informe, 3.519 alumnes procedents de 54 instituts han participat en la mostra, que està equilibrada per gènere i és representativa, cosa que permet extrapolar els resultats a tota la població de quart d'ESO de Catalunya.