4 de gener del 2022

1899, neix "¡Cu-cut!" setmanari satíric

  
 
Un 2 de gener de 1902, en plena efervescència catalanista pel "tancament de caixes" (1899) i la fundació de la Lliga Regionalista, que pretén assolir l'autonomia i obté un gran èxit a les eleccions (1901), neix el setmanari satíric "¡Cu-cut!". De tarannà catalanista i afí a la Lliga, pateix l'assalt dels militars i és clausurat temporalment (1905) però s'edita fins 1912. El seu primer número és tota una declaració d'intencions:

«¡Deu los guart tinguin! Aquí som perque hem vingut, y com no hi ha ningú que'ns presenti, llevat d'aquell pagés tan aixerit que haurán vist aquets dias per tot allá ahont no estava "prohibido fijar carteles", nosaltres mateixos farem la nostra presentació ab tot el cerimonial y etiqueta de costúm entre la gent ben criada. Nosaltres som... ¡Cu-cut! y no's creguin que aixó sigui una brometa, sinó una vritat més gran que un temple... gran.

¿Quins son els nostres propósits, preguntan? Donchs, mirin; ara com ara, hem pres el determini de no tenirne cap, perque la experiencia ens ha ensenyat, que de las cent vegadas, norantanou, tot aquell que's proposa "algo", ja pot dir que l'ha esguerrada. Com un "anticipo" -y aixó perque son vostés- els adelantarém que no venim á "llenar" cap "vacío", donchs avuy día no sols tot está plé, sinó que son molts els qui esperan tanda... y tunda.

Respecte d'aquest darrer extrém hem de fels·hi saber que no portém mala voluntat a ningú, per quin motiu si avuy per demá llevem la pell a algún próxim que la tingui de bon estiragassar, entenguis que ho farém sense un sol bri de malicia y que, per lo tant, el sortirse de pollaguera, dependrá, no de lo que li diguém, sinó de la corda que gasti.

També han d'estar en el ben entés de que nosaltres no reconeixém eminencias y, conseqüents ab semblant criteri, tirarém a tot el que sens posi a tret però sempre ab la escopeta carregada ab sal ("¡olé!"), perquè la ferida cogui sense matar.

Aquí, si alguna eminencia hi ha -y no es modestia- som nosaltres y'ls qui ab nosaltres estiguin, a quin efecte convidém per la present a tots els qui vulguin ser tinguts per tals, que vinguin a donarnos un que altre cop de mà pera portar avant la tasca comensada [...]»

 
 
· · · · ·
Si us agrada, compartiu-ho i seguiu l'Esguard Històric
 
 
 
 __