1 de març del 2015

Consell de Cent. Relació dels Consellers amb el seu ofici des de 1700 fins 1714

"Malgrat que Ferran II hagués confirmat el predomini de l'oligarquia al govern de la ciutat de Barcelona, James S. Amelang ha valorat la singularitat del seu règim municipal en comparació al d'altres ciutats  europees, on les oligarquies dominants s'esforçaven a mantenir tancat l'accés als estaments no privilegiats. Trenta-dos menestrals i altres tants artistes formaven part del Consell de Cent, on els dos grups s'alternaven  en el càrrec de conseller cinquè. A això cal afegir·hi els intents que es van fer per tal de nomenar un sisè conseller en representació d'artistes i menestrals - que s'aprovaria el 1641 i es mantindria fins a 1714 ."

 

Josep Fontana. "La formació d'una identitat. Una història de Catalunya". Eumo Editorial. 3a ed. nov 2014. (pàg.136-137)Relació dels Consellers amb el seu ofici (no tots) des de 1700 fins 1714 

any 1700
Conseller en cap: Josep Company metge
Conseller segón: Carles Vila ||
Conseller tercer: Jeroni Francesc Mascaró ciutadà
Conseller quart: Miquel colomer mercader
Conseller cinquè: Sever March adroguer
Conseller sisè: Maties Ros mariner


any 1701
Conseller en cap: Felix Boneu ciutadà
Conseller segón: Pau Lledó i Dalmases ciutadà
Conseller tercer: Joan Ponsich i Monjo ||
Conseller quart: Onofre Sidós mercader
Conseller cinquè: Pere Mártir Castells cirurgià
Conseller sisè: Joan Nadal argenter


any 1702
Conseller en cap: Antoni de València ||
Conseller segón: Francesc Fornaguera ||
Conseller tercer: Jaume Teixidor mercader
Conseller quart: Marià Rondó notari
Conseller cinquè: Joan Vieta barreter
Conseller sisè: ? ||


any 1703
Conseller en cap: Francesc Costa metge
Conseller segón: Gabriel Francesc Boria ||
Conseller tercer: Honorat Palleja i Riera ||
Conseller quart: Pau Sayol mercader
Conseller cinquè: Mateu Ereu cirurgià
Conseller sisè: Josep Solà fuster


any 1704
Conseller en cap: Josep Company metge
Conseller segón: Cristofor Lledó i Carreres ciutadà
Conseller tercer: Antoni Sunyer i Belloch ||
Conseller quart: Francesc Font mercader
Conseller cinquè: Josep Saurina apotecari
Conseller sisè: Bertomeu Oliver sastres


any 1705
Conseller en cap: Francesc Nicolau de Sant Joan ||
Conseller segón: Francesc Gallart i Pastor ciutadà
Conseller tercer: Jacint Lloreda ciutadà
Conseller quart: Francesc Antoni Vidal mercader
Conseller cinquè: Isidor Famades notari
Conseller sisè: Pau Grau hortolà


any 1706
Conseller en cap: Francesc Orriols metge
Conseller segón: Francesc de Bastero ||
Conseller tercer: Francesc Mas i Calderó ||
Conseller quart: Francesc Golorons mercader
Conseller cinquè: Joan Vilardaga apotecari
Conseller sisè: Jeroni Batlle pelleter


any 1707
Conseller en cap: Josep Areny i Garriga ||
Conseller segón: Francesc Fontllonga ||
Conseller tercer: Antoni de Berenguer i Gabriel ||
Conseller quart: Miquel Colomer mercader
Conseller cinquè: Pau Pi notari
Conseller sisè: Joan Darbó escudeller


Any 1708
Conseller en cap: Ramon Codina i Ferreres ||
Conseller segón: Antoni Moxiga i Ginabreda ||
Conseller tercer: Baltasar Barrera i Bofarull ||
Conseller quart: Jeroni Alabau mercader
Conseller cinquè: Rafael Albià notari
Conseller sisè: Francesc Doset fuster


Any 1709
Conseller en cap: Antoni de Valencià ||
Conseller segón: Francesc Monfart i Sors ciutadà
Conseller tercer: Oleguer Argemir i Creixell ciutadà
Conseller quart: Joan Puigguriguer mercader
Conseller cinquè: Francesc Rosines notari
Conseller sisè: Lucià Quadradas adober


Any 1710
Conseller en cap: Josep Corominas ||
Conseller segón: Didac Casetas ||
Conseller tercer: Miquel Fuster ||
Conseller quart: Gabriel Font mercader
Conseller cinquè: Manel Rosell notari
Conseller sisè: Miquel Rigal argenter


Any 1711
Conseller en cap: Raimon Sabater ciutadà
Conseller segón: Manel Mas i Soldevila ||
Conseller tercer: Salvador Massanes de Ribera donzell
Conseller quart: Joan Colomer mercader
Conseller cinquè: Pere Torner cirurgià
Conseller sisè: Antoni Mateu argenter


Any 1712
Conseller en cap: Manel Flix ||
Conseller segón: Pau Corbera i Palau ciutadà
Conseller tercer: Rafael Esteve metge
Conseller quart: Joan Pau Llorens mercader
Conseller cinquè: Josep Galí notari
Conseller sisè: Jacint Clariana esparter


Any 1713
Conseller en cap: Rafel Casanova notari
Conseller segón: Salvador Feliu de la Penya Ciutadà
Conseller tercer: Raimon Sans ||
Conseller quart: Francesc Antoni Vidal mercader
Conseller cinquè: Josep Llaurador notari

Conseller sisè: Jeroni Ferrer guanter

La llista dels consellers l'ha publicat el grup "La Coronela de Barcelona" a FB: https://www.facebook.com/coronela.debarcelona?fref=nf